Vážení rodiče vycházejících žáků,

v letošním školním roce Vás a Vaše děti čeká konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou poskytli několik informací.

Kterou školu zvolit?

Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytipovaných školách a zvážit všechna důležitá hlediska:

a)      předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem

b)      zdravotní dispozice dítěte

c)      perspektivu oboru, možnosti budoucího uplatnění

d)     náročnost studia

e)      nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Kde získat informace?

1. U nás na základní škole:

- k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol (u výchovné poradkyně)

- žáci mají možnost vypůjčit si CD „Kam na školu“ s přehledem všech škol v ČR

- informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě, nebo od třídního učitele

2. Internetové stránky k volbě studijního oboru a budoucího povolání:

www.gwo.cz                          - průvodce světem povolání

http://portal.mpsv.cz              - přehled všech středních škol v ČR

www.infoabsolvent.cz           - orientace v možnostech absolventu ZŠ i SŠ

www.atlasskolství.cz             - školy ČR (žáci obdrží také tištěné katalogy, popř. CD)

www.proskoly.cz                   - individuální testy 

3. Jednotlivé střední školy pořádají „Dny otevřených dveří“- zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia

- poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech

- besedy vybraných zástupců SŠ se žáky 9. ročníků

4. Informační a poradenské středisko Úřadu práce (Olomouc)

-   volba povolání pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 

5. PPP Olomouc, Šumperk – poradenství k otázkám profesní orientace

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka).

Přihláška  ke studiu

 Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

 Další informace

Do prvního ročníku víceletého gymnázia se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých tříd základní školy. Zápisové lístky si rodiče těchto žáků vyzvednou osobně. V souvislosti s tím prosím rodiče žáků, kteří budou pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu, aby tuto skutečnost oznámili co nejdříve třídním učitelům svých dětí – nejpozději pak na listopadové třídní schůzce.

Více informací získáte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-sk....

Doporučuji průběžně sledovat webové stránky Vámi zvolených škol.