Výchovný poradce: Mgr. Hana Heinzová 

Konzultace:
  středa 11.15 - 12.10 nebo po telefonické domluvě.

Kontakt: heinzovahana@seznam.cz

Výchovný poradce poskytuje:

 - poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání)

 - pomoc při vyplňování přihlášek

 - poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

 - péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)

 - práce s mimořádně nadanými žáky

 - zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem

  a jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)

 - poradenství v obtížných životních situacích žáků