Výchovný poradce: Mgr. Hana Heinzová 

Konzultace:
  středa 11.15 - 12.10 nebo po telefonické domluvě.

Kontakt: heinzovahana@seznam.cz

Výchovný poradce poskytuje:

 - poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání)

 - pomoc při vyplňování přihlášek

 - poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

 - péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)

 - práce s mimořádně nadanými žáky

 - zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem

  a jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)

 - poradenství v obtížných životních situacích žáků

Informace o přijímacím řízení 2021

Přihlášky k vyplnění známek donést p.uč.Mautnerovi, p.uč. Novotné, p.uč. Smyčkové ,co nejdříve po vydání vysvědčení za 1.pololetí, abyste si zavčas vyřídili potvrzení od lékaře
Odeslání přihlášek na střední školu pro první kolo je nejpozději do 1.3.2021.
Na střední školu je možno podat pouze 2 přihlášky ( stejně vyplněné) v prvním kole!!!
Ředitel střední školy vyhlašuje kritéria pro přijetí do 31.1.2021
Termín konání jednotných testů pro čtyřleté studium je 1. termín -12.4.2021
2. termín13.4.2021
Termín konání jednotných testů pro osmileté studium je 1. termín -14.4.2021
2. termín15.4.2021

( Náhradní termín – 12. a 13 .5.2021 pro všechny obory)
Termín přijímacích zkoušek pro obory s maturitní zkouškou je školní kolo od 12.4. - 28.4.2021
Termín přijímacích zkoušek pro ostatní obory je od 22.4. - 30.4.2021

  • Rozhodnutí se posílá jen nepřijatým uchazečům
  • Od vydání rozhodnutí máte 10 dní na uplatnění zápisového lístku
  • Na odvolání máte 3 pracovní dny, na poště se zásilka uchová 5 pracovních dnů
  • Zápisový lístek musí být vyplněný ; podepsaný a orazítkovaný ředitelem ZŠ (bude se vydávat ve škole začátkem března, nejpozději do 15.března)

  • Zápisový lístek nelze vzít ze stř. školy zpět, pouze v případě úspěšného odvolání na druhé škole
  • Opatřením, které ministerstvo vydalo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se upravují podmínky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
V případě víceletých gymnázií MŠMT předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH MATURITNÍCH OBORŮ
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v jeho škole bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky ( do 8.3.) .Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.